ALERT! Warning: your browser isn't supported. Please install a modern one, like Firefox, Opera, Safari, Chrome or the latest Internet Explorer. Thank you!
Log inLog in to Foswiki. | RegisterSign on to Foswiki.

Google Maps JavaScript API Example

You are here: Zelenitelefon » Onama » UdrugaZmergo

Žmergo

http://www.fermaj.hr

Ekološko društvo Žmergo je udruga osnovana 1994. godine, koja se bavi očuvanjem okoliša, zaštitom prirode i promicanjem održivog razvitka. Pored osnovne ekološke djelatnosti Žmergo se bavi alternativnom kulturnom djelatnosti povezanom s ekologijom, kao i zaštitom prirodne i kulturne baštine. Smisao je djelovanja udruge u prepoznavanju aktualnih ekoloških zbivanja, koje pomoću projekata i edukacijom primjenjuje u lokalnoj zajednici.

CILJEVI UDRUGE:

Cilj Udruge je očuvanje okoliša, zaštita prirode i održivi razvoj. U svom radu udruga ima za cilj poboljšanje kvalitete življenja, kako u ekološkom tako i u kulturno – edukativnom smislu.

DJELATNOSTI

  • uočavanje ekoloških problema u vlastitoj sredini i pronalaženje načina za njihovo rješavanje, te informiranje javnosti o njima,
  • organiziranje ekoloških radionica, tribina, okruglih stolova, izložbi, predavanja, savjetovanja, te različitih drugih akcija s istim ciljem,
  • širenje znanja i vještina s ciljem mjenjanja navika i mišljenja,
  • promicanje održivog razvitka,
  • promicanje alternativnih ekoloških modela u poljoprivredi, energetici, graditeljstvu, industriji, prometu, itd.,
  • zaštita prirodne i kulturne baštine,
  • umrežavanje sa sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
  • promicanje alternativne kulturne djelatnosti povezane s ekologijom.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članom/icom Udruge može postati svaki građanin Republike Hrvatske, te svaka pravna osoba, zainteresirana za rad Udruge ili pružanje pomoći Udruzi. Članovi Udruge mogu biti stranaci i strane pravne osobe, pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom i zakonom. Članovi udruge mogu biti redovniili počasni. Udruga vodi popis članova. Redovnim članom Udruge se postaje dobrovoljnim pristupanjem, odnosno potpisivanjem pristupnice. Članstvo prestaje istupanjem, isključenjem.

TIJELA UDRUGE:

Tijela Udruge su: Skupština, Predsjednik/ica i Tajnik/ica.

SKUPŠTINA

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge, fizičke ososbe i predstavnici pravnih osoba. Skupština adi u sjednicama. Sjednice se održavaju jednom u četiri godine, na kojoj se biraju Predsjednik/ica i Tajnik/ica.

SURADNJA

Mreža Zelenih telefona Hrvatske

PRIZNANJA

Za projekt «Informiraj me» dobili smo 2007. preporuku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, koji su projekt ocjenili kao vrijedan sadržajni doprinos odgojno – obrazovnom napredovanju učenika, te nam izdali preporuku kao prilog drugim donatorima prilikom prijava na natječaje.

SPONZORI I DONATORI

Žmergo se financira putem odobrenih projekata na javnim natječajima, a najznačajniiji donatori od osnutka udruge su: Regionalni centar zaštite okoliša (REC), Institut otvoreno društvo (IOD), Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarsvo znanosti, obrazovanja i sporta, Milieukontakt Oost-Europa, Nizozemsko veleposlanstvo, Američko veleposlanstvo, Academy for Educational Develpment (AED), Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Primorsko-goranska županija (Županijski zavod za održivi razvoj), Grad Opatija i dr.
Last modified by ValMes on 15 Jul 2009 - 13:02 - r2
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS
^